TJÄNSTER

Företagshälsan nära dig!

Vad erbjuder vi?

 

Vi arbetar utifrån ett helhetsperspektiv med fokus på att utveckla friska medarbetare i säkra och väl fungerande arbetsmiljöer. Genom dialog erbjuder vi anpassade tjänster inom dessa områden:

 

Arbetsmiljö

Vi är stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet gällande den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. Vi erbjuder mätningar av buller och kemikalier, ser på ergonomi och arbetsteknik. Vi utbildar och handleder chefer och medarbetare i grupp eller enskilt, teman kan vara ledarskap, organisationsstruktur, sömn/stressrelaterad ohälsa, förflyttningskunskap mm. Vi erbjuder kortare eller längre insatser beroende på behov.

 

Hälsa

Tidiga insatser ger friskare medarbetare och bättre ekonomi i företaget. Genom förebyggande insatser som utbildning, fysisk aktivitet och hälsoundersökningar har vi möjlighet att fånga upp tidiga tecken på ohälsa och förebygga kort- och långtidsfrånvaro. Insatserna anpassas utifrån behov och kan bla innehålla kontroll av syn, hörsel, lungfunktion, kondition eller rörlighet. Vi genomför också alkohol- och drogtester och erbjuder stöd vid stress och sömnsvårigheter. Andra tjänster är mindfulness, medicinsk yoga, massage, kost- och träningsråd, tobaksavvänjning, NADA-akupunktur och vaccinationer.

 

Rehab/vård

Om du eller din medarbetare råkar ut för sjukdom eller olycka i arbetet erbjuder vi rehabiliteringsinsatser som sjukvård, stödsamtal och arbetsförmågebedömning. Du kan känna dig trygg i vår miljö med våra professioner som har lång erfarenhet av företagshälsovård. Vi har tysnadsplikt och arbetar under sekretess.

 

Copyright @ All Rights Reserved